اتصال لوله های اسپیرال گروگیت به روش اکستروژنی

اتصال لوله های اسپیرال گروگیت به روش اکستروژنی

اتصال لوله های اسپیرال گروگیت به روش اکستروژنی

  

از این روش معموالً برای اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی با سایز بزرگتر از ۰۸۸ میلیمتر، اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی )لوله کاروگیت( به آدمرو و ساخت اتصاالت دست ساز استفاده میشود. ابتدا لبههای دو الیه یا لوله کاروگیت و اتصال توسط سشوار حرارت داده میشود سپس توسط دستگاه اکسترودر دستی مواد مذاب پلیاتیلن بین دو لبه تزریق میشود، تغذیه مواد به شکل مفتول یا گرانول بوده و با کمک کاردک مخصوص شکل می گیرد. در این روش مهارت و دقت جوشکار حائز اهمیت می باشد. جوش اکسترودر بهترین روش اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی )جوش لوله کاروگیت( نسبت به دیگر روش های اتصال ازلحاظ نظر آببندی و مقاومت مکانیکی میباشد ولی این روش نسبت به روشهای دیگر زمان بیشتری الزم دارد و قابل اجرا در قطرهای کوچک لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی )لوله کاروگیت( نمی باشد چون صرفه اقتصادی ندارد.اما برای سایز های بزرگ بهترین روش برای اتصال جوش از داخل و خارج لوله با استفاده از اکسترودر دستی است بطوریکه تحت تست های خمش و سفتی و کشش بهترین نتیجه بدست امده است .در شکل ذیل عکس هی مربوط به این روش آورده شده است.

 

 

نمایی جوش داخل لوله اسپیران توسط جوش اکستروژنی

 

 

 

 

نمایی جوش اکستروژنی از بیرون لوله اسپیرال

 

 

نمایی جوش اکستروژنی از بیرون لوله اسپیرال